מוקד מכירות: 3830* | 053-8835070

חיפוש
Filters

תנאי שימוש

 

תנאי שימוש באתר

כללי

ברוכים הבאים לאתר ניופאן גורמה. שימושך באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר ובתכניו, בכל דרך, מעיד על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה ללא הגבלה ו/או הסתייגות.

ניופאן גורמה רשאית להפסיק את פעילות האתר ולשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תנאי השימוש באתר, מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת מבלי להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיה בגין כך.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות אולם מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

התכנים שבאתר

האתר לרבות כל המידע והתכנים המופיעים באתר מסופקים כמות שהם (As Is). על אף כוונתה של ניופאן גורמה כי המידע והתכנים המוצגים יהיו נכונים ומדויקים, יתכן ויפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן. ניופאן גורמה אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן.

תכנים שנמסרו על ידי גולשי האתר – ניופאן גורמה עשויה מעת לעת לאפשר לך למסור לאתר תכנים (להלן: "תכני גולשים"). ניופאן גורמה אינה מתחייבת לפרסם את תכני הגולשים שמסרת לה או להמשיך לפרסם תכני גולשים אלה.

הנך מאשר כי ידוע לך שתכני הגולשים (לרבות כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה ו/או כל תוכן אחר) הנם של גורמים הגולשים באתר וכי ניופאן גורמה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם וכי ניופאן גורמה אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות וטיב תכנים אלו (לרבות הטעיה ו/או תוכן פוגעני) ולכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע זה.

הנך מסכים ומתחייב שלא לשלוח כל פרסומת מסחרית או להשתמש באתר לקידום מכירות טובין או שירותים או להעלות תוכן שאינו חוקי ו/או המפר הוראות כל דין ו/או מפר זכות כלשהי (כך הינך מתחייב כי תכני הגולשים שנמסרו על ידך חוברו על ידך, כי הנך בעל מלוא הזכויות בהם וכי הינך רשאי למסור את תכני הגולשים לניופאן גורמה) ו/או כוזב ו/או מזיק (לרבות משלוח חומר המכיל וירוסים) ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

משלוח תכני גולשים מקנה לניופאן רשות בלתי מוגבלת ובלתי מסויגת לעשות בהם שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי (לרבות הפצתם בכל מדיה, העברתם לצדדים שלישיים וכדומה מבלי שתהא זכאי לתמורה כלשהי). הנהלת האתר רשאית לבצע שינוי ו/או מחיקה ו/או הוספה של כל תוכן גולשים וזאת ללא מתן הודעה או נימוקים ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ניופאן בגין כך. 

הנהלת האתר לא תעביר לצד שלישי מידע פרטי אודות הגולשים למעט ככל שהדבר נדרש על פי דין ו/או על ידי רשות מוסמכת לדבר ו/או על פי צו שיפוטי או פסק דין ו/או ככל שהדבר נדרש להגנה על האינטרסים של ניופאן גורמה ו/או לאכיפת תנאי השימוש כמפורט. כותב החושף מידע פרטי עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית תוך שהוא מודע כי מידע זה חשוף לכל.

באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י ניופאן גורמה. השימוש באתרים אלו יעשה באחריות המשתמש ובכפיפות לתנאי השימוש של אתרים אלו. ניופאן גורמה אינה אחראית בשום צורה ואופן לאתרים המקושרים, לרבות לתכניהם.

השימוש בתכנים, לרבות תכני גולשים, ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תהא לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג כלפי ניופאן גורמה ו/או נושאי משרה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לרבות הנהלת האתר ו/או צוות האתר בגין התכנים ו/או כל נזק שעשוי להיגרם ו/או נגרם בגין השימוש באתר ותכניו ו/או הסתמכות על מידע ותכנים כאמור. 

המשתמש מסכים ומאשר כי כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

המוצרים והשירותים שבאתר

ניופאן גורמה מציעה לרכישה באתר מוצרים מדגמים שונים, סוגים וכמויות ושירותים כפי שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי. ניופאן גורמה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

ניופאן גורמה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים/ שירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מחירי המוצרים אינם כוללים הובלה לבית הלקוח. מחירי המוצרים הינם בשקלים וכוללים מע"מ.

ניופאן גורמה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק מוצר מסוים במידה והמוצר אזל במלאי החברה. ניופאן גורמה תודיעה למזמין על מוצר שאינו במלאי 10 ימי עסקים במקרה כזה תודיע ניופאן גורמה למזמין על ביטול העסקה או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.

התצלום המופיע במודעת המוצר מיועד להמחשה בלבד אלא וככל שנאמר במפורש אחרת. המפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.

בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר (לרבות טעות במחיר המוצר), תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי וככל שניתן לספקו בפועל (לרבות מחירו בפועל), לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר, וזו תהא תרופתו היחידה.

המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין מבית ניופאן או ניופאן גורמה (למעט מוצרים שאין ניופאן נדרש למתן אחריות בגינם וזאת על פי דין). תקופת האחריות ותנאיה הינם כמפורטים בתעודת האחריות המצורפת למוצר.

תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים לתנאים כפי שיפורסמו מפורשות באתר.

באתר מוצגים מבצעים ומחירים מיוחדים שאינם חלים בחנויות בשאר החניות והאתרים המורשים ולהפך.  

הזכות לרכוש מוצרים באתר

רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר כל אדם שהוא תושב ישראל, מעל גיל 18, שבבעלותו כרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף, בקניה קמעונאית בלבד.

ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם מלא, מס' זהות, כתובת, מספר טלפון,כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי ותוקף תקינים ו-CVV.

ניופאן גורמה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש באתר את הגישה ו/או ההשתתפות במכירות שבאתר באופן זמני או לצמיתות וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.  
מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהא ניופאן גורמה רשאית למנוע מאיזה מהמשתמשים את הגישה למכירות באתר מקרה  שלפי שיקול דעתה התנהגותם אינה הולמת ו/או שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

אופן רכישת המוצרים, חיובים ותשלומים

במסגרת הרכישה באתר יהיה על המשתמש למלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים: שם מלא, מס' זהות, כתובת, מספר טלפון,כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי ותוקף תקינים  ו-CVV.

ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל להתבצע רכישה.

הפרטים בטופס ההזמנה ישמשו את ניופאן גורמה לשליחת דברי פרסום בנוגע למבצעים ו/או עדכונים, אלא וככל שתסמן ברובריקה המתאימה כי אינך מעוניין בשירות זה.

את מחיר המוצר המצוין במודעת המוצר בתוספת דמי משלוח, ניתן לשלם בתשלום אחד או במספר תשלומים כפי שיצוין במודעות המוצר.

באם תרצה בכך, תהא רשאי לאסוף את המוצר הנרכש באופן עצמאי מחנויות ניופאן גורמה ולא תחויב בתשלום דמי ההובלה (לפירוט, ראה סעיף 7 להלן).

עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שניופאן גורמה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינה לבין ניופאן גורמה.

משלוח ומועדי אספקת המוצר

מועד אספקת המוצר כפי שמפורט בעמוד המכירה נספר בימי עבודה (ימים א'-ה' בשבוע, לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים) מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי של המשתמש.

ניופאן גורמה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין (כגון דואר ישראל).

אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח או לכתובת אחרת לפי דרישתו, כפי שמילא בטופס ההזמנה.

מסירת המוצר הנה אישית בלבד לידי המזמין בהצגת תעודת הזהות של המזמין בעת המסירה. היה והמזמין אינו מקבל המוצר, באחריותו הבלעדית ליתן יפוי כוח מטעמו וכן את תעודת הזהות שלו למקבל המוצר.

 איסוף עצמי- ככל שהדבר אפשרי (לא כל המוצרים המופיעים באתר ניתנים לאיסוף עצמי), משתמש המעוניין לקבל לידיו את  המוצר באופן עצמאי יסמן זאת במקום המיועד לכך בטופס ההזמנה. 

איסוף המוצר יהיה מחנויות ניופאן גורמה- כאשר על הרוכש לתאם עם החנות הרלוונטית לאחר 3 ימי עסקים בלבד מרגע מועד הרכישה את מועד איסוף המוצר (מועד האיסוף יהיה כפוף למלאי הקיים אצל ניופאן גורמה).  בעת איסוף המוצר יהיה על המשתמש להציג תעודת זהות. מקרה בו אוסף המוצר אינו המזמין, הרי שיידרש להציג ייפוי כוח מטעם המזמין ואת תעודת הזהות של המזמין לשם קבלת המוצר.

משתמש האוסף מוצר באופן עצמאי יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם למוצר ממועד קבלת המוצר לחזקתו.

במקרה של איסוף עצמי לא יחויב המשתמש בדמי משלוח.

ביטול רכישה והשבת המוצר על ידי הרוכש

יערכו בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות.

ביטול מכירה על ידי ניופאן גורמה

ניופאן גורמה תהא רשאית לבטל כל הזמנה ו/או התקשרות עם מזמין במתן הודעה טלפונית/בכתב וזאת במקרה בו נפלה טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים במודעת המוצר על בסיסה נערכה ההזמנה או מקרה בו מחמת "כוח עליון" ואירועים התלויים בצד שלישי יבצר מניופאן גורמה לנהל את האתר בצורה תקינה ו/או לספק המוצרים ו/או לעמוד בכל התחייבות אחרת או במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם הרכישה לרבות אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המזמין פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.

שמירה על פרטיות הגולשים המשתמשים באתר

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה/ בעת ההרשמה לאתר נעשית על פי רצונו והסכמתו המלאה של המשתמש.

מסירת הפרטים כאמור נועדה לשם השלמת עסקת רכישת מוצר וכדי לאפשר לניופאן גורמה לספק את המוצר ללקוח ולמתן שירות.

המידע שנמסר אינו מועבר לכל גורם למעט ככל הנדרש להשלמת העסקה (כגון חברת האשראי).

ניופאן גורמה נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע האישי הנמסר על ידי המשתתפים ואבטחת המידע הנשמר באתר (למען הסדר - כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ולפי התקן). עם זאת, מאחר והמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות ניופאן גורמה להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למערכותיה וחשיפת החומר האגור בהם. ניופאן גורמה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג' בגין חשיפת מידע כאמור ו/או אובדן מידע ו/או שימוש לא מורשה בו.

פרטיו האישיים של הלקוח: שם מלא, טלפון, כתובת וכתובת הדואר האלקטרוני ישמרו במאגר המידע של ניופאן המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר וישמשו את ניופאן למשלוח דברי דואר בדבר פרסומים שונים מבית ניופאן ללקוח, אלא וככל שיסרב הלקוח למתן שירות.

זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר עם האתר לרבות בתכניו, בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ וחומר המצוי בו, בפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר וכל עניין או פרט הקשורים באתר, הינם של ניופאן גורמה או של צד שלישי אשר הרשה לניופאן גורמה להשתמש בהן. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם, למסור ו/או לבצע כל פעולה אחרת לצד שלישי באמור בלא קבלת הסכמת ניופאן גורמה מראש ובכתב.

סמכות שיפוט

השימוש באתר ותקנון זה כפופים לחוקי מדינת ישראל. בתי המשפט של מחוז תל-אביב - יפו הינו בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לתנאי שימוש אלו ו/או לשימוש באתר.

כרטיס מתנה
שימוש בכרטיס מתנה אשר נרכש באחת מחנויות ניופאן גורמה ישמש ככסף לרכישת מוצרים בחנויות הרשת בלבד (לא כולל אתר האינטרנט)
הכרטיס ישמש ככסף מזומן לרכישה בחנויות ניופאן גורמה לפי הסכום המוזן בו (לאחר שימוש חלקי ניתן לראות את היתרה רק בקופות הסניפים)
במידה והכרטיס נרכש בהנחה במסגרת הטבה לקבוצת רוכשים יתקיימו על הכרטיס הגבלות ברכישת המוצרים כפי שסוכם מראש עם הרוכשים
תוקף הכרטיס ל-5 שנים מיום הרכישה המצויין על עטיפת הכרטיס
במקרה של אובדן או גניבת הכרטיס לא ינתן פיצוי או תמורה בגינו
יש להציג את הכרטיס בעת המימוש


מבצעים

 

הנדון: תקנון מבצע 200 ₪ מתנה בשוברי דרים קארד על כל קנייה ב-500 ש"ח – פברואר 2022

במסגרת מבצע "200 ₪ מתנה בשוברי דרים קארד על כל קנייה ב-500 ש"ח", ניופאן בע"מ (להלן: "ניופאן"), תעניק ללקוחות אשר ירכשו במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה להלן, בסניפים המפורטים בסעיף 2 להלן, וכן ברכישה במספר הטלפון 3830*, מוצרים מבין המוצרים המפורטים בסעיף 4 להלן (להלן: "המוצר/ים המזכה/ים") בסך של 500 ₪ ומעלה (הסכום כולל מע"מ) הטבה כמפורט בסעיף 7 להלן (להלן: "ההטבה"), הכל כמפורט בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע").  

בתקנון זה השימוש בלשון זכר ו/או יחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.

המבצע יחול על המוצר המזכה, אשר יירכש על-ידי לקוחות ניופאן באחד מסניפי ניופאן אאוטלט, או באחד מסניפי ניופאן גורמה בלבד, כמפורטים באתר האינטרנט של ניופאן בכתובת האינטרנט www.newpan.co.ilובמספר הטלפון 1-700-700-727, בו ניתן גם לראות את כתובות הסניפים ושעות הפתיחה.

המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש את המוצר המזכה מיום 22.2.2022 ועד ליום 28.2.2022 (לעיל ולהלן: "תקופת המבצע"). ניופאן רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 12 בחלק הכללי להלן.

פירוט המוצרים המשתתפים במבצע: מוצרים חדשים, עודפי מלאי ומוצרים מתצוגות, המצויים בסניפים המפורטים בסעיף 2 לעיל. המבצע אינו חל על מסכים, מזגנים, מחשבים ומוצרי BSH.

קיימת אפשרות הובלה לבית הלקוח בתוספת תשלום, בכפוף למחירון המפורסם באתר האינטרנט של ניופאן. 

מספרם המזערי של המוצרים המזכים אשר משתתפים במבצע הינו 50 יחידות. למען הסר ספק, מספרם המזערי של המוצרים המזכים כאמור מתייחס לכלל המוצרים המצויים בסניפים המפורטים בסעיף 2 לעיל יחדיו ולא לדגם ו/או מותג באופן פרטני.

 

ההטבה – 200 ₪ מתנה בשוברי דרים קארד לרוכשים בקניה בסך של 500 ₪ ומעלה של המוצרים המזכים. ההטבה כוללת כפולות, כך שלדוגמא בקניית מוצרים מזכים בסך של 1,000 ₪ ומעלה, מתנה בשוברי דרים קארד תעמוד על סך של 400 ש"ח.

 

בעסקת מכר מרחוק, באמצעות הטלפון 3830* רשאי הלקוח לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

 

בעסקת מכר מרחוק, באמצעות הטלפון 3830*, ישלחו השוברים באמצעות דואר ישראל לאחר הרכישה, בהתאם לתנאי המבצע.

 

המבצע אינו חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון "חבר" ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של ניופאן ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות.

 

לא ניתן לשלם בכסף ניופאן או בשוברים במסגרת המבצע.

 

לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין אי מימוש המבצע.

 

אין כפל הנחות ומבצעים.  

 

ניופאן תהא רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר המבצע.

 

בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 

היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

 

תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של ניופאן במהלך תקופת המבצע.